• Home
  • Onze school
  • Wet- en regelgeving
  • Leerplichtinformatie

Leerplichtinformatie

Het doel van de leerplichtwet is dat kinderen en jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden, die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste.

De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden.
Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge leerlingen. Ouders van een vijfjarige leerling mogen, in goed overleg met de schooldirecteur, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Mocht dit niet genoeg blijken te zijn, dan mag een directeur daar nog vijf extra uren vrijstelling per week bovenop doen. De mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van de leerling te voorkomen. Zesjarige leerlingen moeten allemaal het volledige onderwijsprogramma volgen.

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
In de leerplichtwet staat omschreven, wanneer een jongere de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is het geval bij ziekte, schoolsluiting en de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Verder kent de leerplichtwet vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden en zijn de regels voor extra vakantieverlof duidelijk geregeld.

Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als een kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar het kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Dit kan alleen als het de enige gezinsvakantie in dat schooljaar betreft. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd.
De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Verlof in geval van 'Andere gewichtige omstandigheden'
Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan een verhuizing van het gezin, het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten, ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten, overlijden van bloed- of aanverwanten, viering van een jubileum bloed- of aanverwanten.

Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar op school.

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.

Meer informatie over de leerplicht staat in de schoolgids en is te verkrijgen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente via het bureau VSV en via de website www.vsv-parkstad.nl

OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare